pris
Kjeveortopedisk behandling for barn og unge dekkes i Norge av HELFO, mot at pasienten betaler en egenandel. Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon, og for å få refusjon må behandlingen påbegynnes innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Hvor mye man får i støtte kommer an på behov, alvorlighetsgrad og behandlingstid. Er problemet alvorlig nok, kan man også få støtte som voksen. Dette vil dere få informasjon om ved første besøk hos oss.

En behandling varer vanligvis fra 1 –  2 år (gjennomsnitt 18 måneder).

For mer informasjon om hva som skjer ved de to første besøk og priser relatert til dette vennligst se under Behandlingsforløp

Vi tilbyr delbetaling/faste månedlige avdrag på alle våre behandlinger.

Hvor mye dekkes

Folketrygden yter fra 40-100 prosent refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov. 100 prosent er svært sjeldent og gjelder kun store bittfeil som krever kjeveoperasjon i tillegg til tannregulering. Også leppe/ganespalter faller inn i denne gruppen. Se tabellen nedenfor.

Det er kjeveortopeden som vurderer om du/barnet har rett på stønad fra folketrygden. Det er tydelig beskrevet i regelverket hva klart, stort og svært stort behov defineres som. Noen pasienter vil også falle inn under kategori “ingen refusjon”. Dette er pasienter som anses å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan selvsagt utføres, men må da betales i sin helhet uten støtte/refusjon.

Refusjon av offentlig takst (**)
Første barn Neste barn (*)
 Klart behov 40% 60%
 Stort behov 75% 90%
 Svært stort behov 100% (***)

* Familier med flere enn et barn som har behov for behandling får utvidet stønad. Den utvidede stønaden gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering).

** Prissystemet er komplisert da refusjoner følger priser fastsatt av Helse og Omsorgsdepartmentet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisstigningen i samfunnet. Det er derfor vanlig med et prosentvis påslag på hver takst gitt av HOD. Vi vil av den grunn opplyse om at støtte/refusjon kun gjelder refusjon av trygdetakster, og ikke refusjon på det prosentvise påslaget.

*** Det ytes ingen søskenmoderasjon til neste barn, dersom første barn fikk 100% av offentlig takst fra Folketrygden.

Hva avgjør prisen

Det er svært mange faktorer som spiller inn når det kommer til totalkostnaden for en kjeveortopedisk behandling (tannregulerings behandling). Diagnose, type bittfeil, behandlingstid, hvordan pasienten responderer på behandlingen, vekstmønster, evne til egeninnsats, materialkostnader og kjeveortopedens valg av behandlingsstrategi. Det kan være mange veier frem til målet. Hva som velges kommer an på behandlingsfilosofi, pasientens ønsker og alder, samt en total kost-nytte vurdering.

Alle pasienter har krav på å få en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag før den selve behandlingen påbegynnes. Her vil både totalkostnaden (honorar) og pasientens egenbetaling/egenandel komme tydelig frem. Vanlig prosedyre hos oss er at dette som oftes skjer etter andre besøk, når konsultasjon og nødvendige røntgen-, foto- og modellanalyser foreligger.

Ved påsetting av regulering vil dere motta en faktura på egenbetaling/egenandel, hvor en rentefri avdragsordning tilbys.

På siden om vanlig prosedyre kan du lese litt om egenandel/pasient andel på første og andre besøk.

Mer informasjon om refusjon:

Helfo